RODO

 Obowiązek informacyjny
RODO


Poniższa informacja stanowi zwięzły, zrozumiały i przejrzysty skrót informacji
zamieszczonych w Polityce Prywatności odnośnie Administratora danych, celu i sposobu
przetwarzania danych osobowych oraz Twoich praw w związku z tym przetwarzaniem, w
formie wymaganej do spełnienia obowiązku informacyjnego RODO. Szczegóły dotyczące
sposobu przetwarzania i podmiotów uczestniczących w tym procesie dostępne są we
wskazanej polityce.


Kto jest administratorem danych?


Administratorem Danych Osobowych (dalej Administrator) jest firma "Marta Skowrońska
- Fitness My Love", prowadząca działalność pod adresem: Ludwigsfelder Str. 10, 12629
Berlin , o nadanym numerze identyfikacji podatkowej (NIP): DE341847776, świadcząca
usługi drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu


Jak można skontaktować się z
administratorem danych?


Z Administratorem można skontaktować się w jeden z poniższych sposobów


• Adres pocztowy - Marta Skowrońska - Fitness My Love, Ludwigsfelder Str. 10,
12629 Berlin
• Adres poczty elektronicznej - fitnessmylove1@gmail.com
• Połączenie telefoniczne - +49 176 552 812 49
• Formularz kontaktowy - dostępny pod adresem: www.fitnessmylove.pl/kontakt


Czy Administrator powołał Inspektora
Danych Osobowych?


Na podstawie Art. 37 RODO, Administrator nie powołał Inspektora Ochrony Danych.
W sprawach dotyczących przetwarzania danych, w tym danych osobowych, należy
kontaktować się bezpośrednio z Administratorem.


Skąd pozyskujemy dane osobowe i jakie są
ich źródła?


Dane pozyskiwane są z następujących źródeł:

• od osób, których dane dotyczą
• w przypadku rejestracji przy użyciu portali społecznościowych, za wyrażoną
świadomą zgodą tych osób, z tych portali społecznościowych


Jaki jest zakres przetwarzanych przez nas
danych osobowych?


W serwisie przetwarzane są dane osobowe zwykłe, podane dobrowolnie przez osoby,
których dotyczą
(Np. imię i nazwisko, login, adres e-mail, telefon, adres IP, itp.)
Szczegółowy zakres przetwarzanych danych dostępny jest w Polityce Prywatności.


Jakie są cele przetwarzania przez nas
danych?


Dane osobowe dobrowolnie podane przez Użytkowników są przetwarzane w jednym z
następujących celów:
• Realizacji usług elektronicznych:
o Usługi rejestracji i utrzymania konta Użytkownika w Serwisie i
funkcjonalności z nim związanych
o Usługi Newslettera (w tym przesyłania za zgodą treści reklamowych)
o Usługi komentowania / polubienia wpisów w Serwisie bez konieczności
rejestrowania się
• Komunikacji Administratora z Użytkownikami w sprawach związanych z Serwisem
oraz ochrony danych
• Zapewnienia prawnie uzasadnionego interesu Administratora


Jakie są podstawy prawne przetwarzania
danych?


Serwis gromadzi i przetwarza dane Użytkowników na podstawie:


• Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
o art. 6 ust. 1 lit. a
osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych
w jednym lub większej liczbie określonych celów
o art. 6 ust. 1 lit. b
przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której
dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed
zawarciem umowy
o art. 6 ust. 1 lit. f
przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów
realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią• Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz.
1000)
• Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2004 nr 171 poz.
1800)
• Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U.
1994 Nr 24 poz. 83)


Jaki jest prawnie uzasadniony interes
realizowany przez Administratora?


• W celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami –
podstawą prawną przetwarzania jest nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f)
RODO) polegający na ochronie naszych praw, w tym między innymi;
• W celu oceny ryzyka potencjalnych klientów
• W celu oceny planowanych kampanii marketingowych
• W celu realizacji marketingu bezpośredniego


Przez jaki okres przetwarzamy dane
osobowe?


Co do zasady, wskazane dane osobowe są przechowywane wyłącznie przez okres
świadczenia usługi w ramach prowadzonego serwisu przez Administratora. Są one
usuwane lub anonimizowane w okresie do 30 dni od chwili zakończenia świadczenia
usług (np. usunięcie zarejestrowanego konta użytkownika, wypisanie z listy Newsletter,
itp.)
W wyjątkowych sytuacjach, w celu zabezpieczenie prawnie uzasadnionego interesu
realizowanego przez Administratora, okres ten może ulec wydłużeniu. W takiej sytuacji
Administrator będzie przechowywał wskazane dane, od czasu żądania ich usunięcia przez
Użytkownika, nie dłużej niż przez okres 3 lat w przypadku naruszenia lub podejrzenia
naruszenia zapisów regulaminu serwisu przez osobę, której dane dotyczą.


Kto jest odbiorcą danych w tym danych
osobowych?


Co do zasady jedynym odbiorcą danych jest Administrator.
Przetwarzanie danych może jednak być powierzone innym podmiotom, realizującym
usługi na rzecz Administratora w celu utrzymania działalności Serwisu.
Do podmiotów takich można zaliczyć między innymi:
• Firmy hostingowe, świadczące usługi hostingu lub usług pokrewnych dla
Administratora
• Firmy, za pośrednictwem których świadczona jest usługa Newslettera

Czy Państwa dane osobowe będą
przekazywane poza Unię Europejską?


Dane osobowe nie będą przekazywane poza Unię Europejską, chyba że zostały
opublikowane na skutek indywidualnego działania Użytkownika (np. wprowadzenie
komentarza lub wpisu), co sprawi, że dane będą dostępne dla każdej osoby
odwiedzającej serwis.


Czy dane osobowe będą podstawą
zautomatyzowanego podejmowania decyzji?


Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania
decyzji (profilowania).


Jakie mają Państwo prawa związane z
przetwarzaniem danych osobowych?


• Prawo dostępu do danych osobowych
Użytkownikom przysługuje prawo uzyskania dostępu do swoich danych
osobowych, realizowane na żądanie złożone do Administratora
• Prawo do sprostowania danych osobowych
Użytkownikom przysługuje prawo żądania od Administratora niezwłocznego
sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe lub / oraz uzupełnienia
niekompletnych danych osobowych, realizowane na żądanie złożone do
Administratora
• Prawo do usunięcia danych osobowych
Użytkownikom przysługuje prawo żądania od Administratora niezwłocznego
usunięcia danych osobowych, realizowane na żądanie złożone do Administratora.


W przypadku kont użytkowników, usunięcie danych polega na anonimizacji
danych umożliwiających identyfikację Użytkownika.


W przypadku usługi Newsletter, Użytkownik ma możliwość samodzielnego
usunięcia swoich danych osobowych korzystając z odnośnika umieszczonego w
każdej przesyłanej wiadomości e-mail.
• Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych
Użytkownikom przysługuje prawo ograniczenia przetwarzania danych osobowych
w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO, m.in. kwestionowania prawidłowość
danych osobowych, realizowane na żądanie złożone do Administratora
• Prawo do przenoszenia danych osobowych
Użytkownikom przysługuje prawo uzyskania od Administratora, danych
osobowych dotyczących Użytkownika w ustrukturyzowanym, powszechnie
używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, realizowane na
żądanie złożone do Administratora
• Prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych
Użytkownikom przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego
danych osobowych w przypadkach określonych w art. 21 RODO, realizowane na
żądanie złożone do Administratora

• Prawo wniesienia skargi
Użytkownikom przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
zajmującego się ochroną danych osobowych

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl