Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

Poniższa Polityka Prywatności określa zasady zapisywania i uzyskiwania dostępu do
danych na Urządzeniach Użytkowników korzystających z Serwisu do celów
świadczenia usług drogą elektroniczną przez Administratora oraz zasady gromadzenia i
przetwarzania danych osobowych Użytkowników, które zostały podane przez nich
osobiście i dobrowolnie za pośrednictwem narzędzi dostępnych w Serwisie.


Poniższa Polityka Prywatności jest integralną częścią Regulaminu Serwisu, który określa
zasady, prawa i obowiązki Użytkowników korzystających z Serwisu.


§1 Definicje


Serwis - serwis internetowy "Fitness my love" działający pod adresem
www.fitnessmylove.pl


Serwis zewnętrzny - serwisy internetowe partnerów, usługodawców lub
usługobiorców współpracujących z Administratorem.


Administrator Serwisu / Danych - Administratorem Serwisu oraz
Administratorem Danych (dalej Administrator) jest firma "Marta Skowrońska -
Fitness my love", prowadząca działalność pod adresem: Ludwigsfelder Str. 10,
12629 Berlin , o nadanym numerze identyfikacji podatkowej (NIP): DE341847776,
świadcząca usługi drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu.


Użytkownik - osoba fizyczna, dla której Administrator świadczy usługi drogą
elektroniczną za pośrednictwem Serwisu.


Urządzenie - elektroniczne urządzenie wraz z oprogramowaniem, za
pośrednictwem którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.


Cookies (ciasteczka) - dane tekstowe gromadzone w formie plików
zamieszczanych na Urządzeniu Użytkownika.


RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych).


Dane osobowe - oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do
zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do
zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub
pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak
imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator
internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną,
fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną
tożsamość osoby fizycznej.


Przetwarzanie - oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych
osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub
niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie,
porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie,
przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie
lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie,
usuwanie lub niszczenie.


Ograniczenie przetwarzania - oznacza oznaczenie przechowywanych danych
osobowych w celu ograniczenia ich przyszłego przetwarzania


Profilowanie - oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania
danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny
niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji
ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności,
zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.


Zgoda - zgoda osoby, której dane dotyczą oznacza dobrowolne, konkretne,
świadome i jednoznaczne okazanie woli, którym osoba, której dane dotyczą, w
formie oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego, przyzwala na
przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych.


Naruszenie ochrony danych osobowych - oznacza naruszenie bezpieczeństwa
prowadzące do przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utracenia,
zmodyfikowania, nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do
danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób
przetwarzanych.


Pseudonimizacja - oznacza przetworzenie danych osobowych w taki sposób, by
nie można ich było już przypisać konkretnej osobie, której dane dotyczą, bez
użycia dodatkowych informacji, pod warunkiem że takie dodatkowe informacje są
przechowywane osobno i są objęte środkami technicznymi i organizacyjnymi
uniemożliwiającymi ich przypisanie zidentyfikowanej lub możliwej do
zidentyfikowania osobie fizycznej.


Anonimizacja - Anonimizacja danych to nieodwracalny proces operacji na
danych, który niszczy / nadpisuje "dane osobowe" uniemożliwiając identyfikację,
lub powiązanie danego rekordu z konkretnym użytkownikiem lub osobą fizyczną.

 


§2 Inspektor Ochrony Danych


Na podstawie Art. 37 RODO, Administrator nie powołał Inspektora Ochrony Danych.


W sprawach dotyczących przetwarzania danych, w tym danych osobowych, należy
kontaktować się bezpośrednio z Administratorem.


§3 Rodzaje Plików Cookies.


Cookies wewnętrzne - pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia
Użytkownika przez system teleinformatyczny Serwisu
Cookies zewnętrzne - pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia
Użytkownika przez systemy teleinformatyczne Serwisów zewnętrznych. Skrypty
Serwisów zewnętrznych, które mogą umieszczać pliki Cookies na Urządzeniach
Użytkownika zostały świadomie umieszczone w Serwisie poprzez skrypty i usługi
udostępnione i zainstalowane w Serwisie
Cookies sesyjne - pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika
przez Serwis podczas jednej sesji danego Urządzenia. Po zakończeniu sesji pliki są
usuwane z Urządzenia Użytkownika.
Cookies trwałe - pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika
przez Serwis do momentu ich ręcznego usunięcia. Pliki nie są usuwane
automatycznie po zakończeniu sesji Urządzenia chyba że konfiguracja Urządzenia
Użytkownika jest ustawiona na tryb usuwanie plików Cookie po zakończeniu sesji
Urządzenia.


§4 Bezpieczeństwo składowania danych


Mechanizmy składowania i odczytu plików Cookie - Mechanizmy
składowania, odczytu i wymiany danych pomiędzy Plikami Cookies zapisywanymi na Urządzeniu Użytkownika a Serwisem są realizowane poprzez wbudowane
mechanizmy przeglądarek internetowych i nie pozwalają na pobieranie innych
danych z Urządzenia Użytkownika lub danych innych witryn internetowych, które
odwiedzał Użytkownik, w tym danych osobowych ani informacji poufnych.
Przeniesienie na Urządzenie Użytkownika wirusów, koni trojańskich oraz innych
robaków jest także praktycznie niemożliwe.
Cookie wewnętrzne - zastosowane przez Administratora pliki Cookie są
bezpieczne dla Urządzeń Użytkowników i nie zawierają skryptów, treści lub
informacji mogących zagrażać bezpieczeństwu danych osobowych lub
bezpieczeństwu Urządzenia z którego korzysta Użytkownik.
Cookie zewnętrzne - Administrator dokonuje wszelkich możliwych działań w celu
weryfikacji i doboru partnerów serwisu w kontekście bezpieczeństwa
Użytkowników. Administrator do współpracy dobiera znanych, dużych partnerów o
globalnym zaufaniu społecznym. Nie posiada on jednak pełnej kontroli nad
zawartością plików Cookie pochodzących od zewnętrznych partnerów. Za
bezpieczeństwo plików Cookie, ich zawartość oraz zgodne z licencją wykorzystanie
przez zainstalowane w serwisie Skrypty, pochodzących z Serwisów zewnętrznych,
Administrator nie ponosi odpowiedzialności na tyle na ile pozwala na to prawo.
Lista partnerów zamieszczona jest w dalszej części Polityki Prywatności.
Kontrola plików Cookie


o Użytkownik może w dowolnym momencie, samodzielnie zmienić ustawienia
dotyczące zapisywania, usuwania oraz dostępu do danych zapisanych
plików Cookies przez każdą witrynę internetową
o Informacje o sposobie wyłączenia plików Cookie w najpopularniejszych
przeglądarkach komputerowych dostępne są na stronie: jak wyłączyć
cookie lub u jednego ze wskazanych dostawców:


▪ Zarządzanie plikami cookies w przeglądarce Chrome
▪ Zarządzanie plikami cookies w przeglądarce Opera
▪ Zarządzanie plikami cookies w przeglądarce FireFox
▪ Zarządzanie plikami cookies w przeglądarce Edge
▪ Zarządzanie plikami cookies w przeglądarce Safari
▪ Zarządzanie plikami cookies w przeglądarce Internet Explorer 11


o Użytkownik może w dowolnym momencie usunąć wszelkie zapisane do tej
pory pliki Cookie korzystając z narzędzi Urządzenia Użytkownika, za
pośrednictwem którego Użytkownik korzysta z usług Serwisu.


Zagrożenia po stronie Użytkownika - Administrator stosuje wszelkie możliwe
środki techniczne w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych umieszczanych w
plikach Cookie. Należy jednak zwrócić uwagę, że zapewnienie bezpieczeństwa tych
danych zależy od obu stron w tym działalności Użytkownika. Administrator nie
bierze odpowiedzialności za przechwycenie tych danych, podszycie się pod sesję
Użytkownika lub ich usunięcie, na skutek świadomej lub nieświadomej działalność
Użytkownika, wirusów, koni trojańskich i innego oprogramowania szpiegującego,
którymi może jest lub było zainfekowane Urządzenie Użytkownika. Użytkownicy w
celu zabezpieczenia się przed tymi zagrożeniami powinni stosować się do zaleceń
korzystania z sieci.
Przechowywanie danych osobowych - Administrator zapewnia, że dokonuje
wszelkich starań, by przetwarzane dane osobowe wprowadzone dobrowolnie przez
Użytkowników były bezpieczne, dostęp do nich był ograniczony i realizowany
zgodnie z ich przeznaczeniem i celami przetwarzania. Administrator zapewnia
także, że dokonuje wszelkich starań w celu zabezpieczenia posiadanych danych
przed ich utratą, poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń fizycznych jak i
organizacyjnych.
Przechowywanie haseł - Administrator oświadcza, że hasła przechowywane są
w zaszyfrowanej postaci, używając najnowszych standardów i wytycznych w tym zakresie. Deszyfracja podawanych w Serwisie haseł dostępu do konta jest
praktycznie niemożliwa.


§5 Cele do których wykorzystywane są pliki
Cookie


• Usprawnienie i ułatwienie dostępu do Serwisu
• Personalizacja Serwisu dla Użytkowników
• Umożliwienie Logowania do serwisu
• Marketing, Remarketing w serwisach zewnętrznych
• Usługi serwowania reklam
• Usługi afiliacyjne
• Prowadzenie statystyk (użytkowników, ilości odwiedzin, rodzajów urządzeń, łącze
itp.)
• Serwowanie usług multimedialnych
• Świadczenie usług społecznościowych


§6 Cele przetwarzania danych osobowych


Dane osobowe dobrowolnie podane przez Użytkowników są przetwarzane w jednym z
następujących celów:


• Realizacji usług elektronicznych:


o Usługi rejestracji i utrzymania konta Użytkownika w Serwisie i
funkcjonalności z nim związanych
o Usługi Newslettera (w tym przesyłania za zgodą treści reklamowych)
o Usługi komentowania / polubienia wpisów w Serwisie bez konieczności
rejestrowania się
o Usługi udostępniania informacji o treści umieszczonych w Serwisie w
serwisach społecznościowych lub innych witrynach.


• Komunikacji Administratora z Użytkownikami w sprawach związanych z Serwisem
oraz ochrony danych.


• Zapewnienia prawnie uzasadnionego interesu Administratora


Dane o Użytkownikach gromadzone anonimowo i automatycznie są przetwarzane w
jednym z następujących celów:


• Prowadzenie statystyk
• Remarketing
• Serwowanie reklam dostosowanych do preferencji Użytkowników
• Obsługi programów afiliacyjnych
• Zapewnienia prawnie uzasadnionego interesu Administratora


§7 Pliki Cookies Serwisów zewnętrznych


Administrator w Serwisie wykorzystuje skrypty javascript i komponenty webowe
partnerów, którzy mogą umieszczać własne pliki cookies na Urządzeniu Użytkownika.
Pamiętaj, że w ustawieniach swojej przeglądarki możesz sam decydować o dozwolonych
plikach cookies jakie mogą być używane przez poszczególne witryny internetowe. Poniżej znajduje się lista partnerów lub ich usług zaimplementowanych w Serwisie, mogących
umieszczać pliki cookies:


• Usługi multimedialne:
o YouTube
o Vimeo
• Usługi społecznościowe / łączone:
(Rejestracja, Logowanie, udostępnianie treści, komunikacja, itp.)
o Twitter
o Facebook
o Google+
• Usługi udostępniania treści:
o WhatsApp
o Instagram
• Usługi Newslettera:
o MailChimp
• Usługi serwowania reklam oraz sieci afiliacyjne:
o MyLead
• Prowadzenie statystyk:
o Google Analytics
• Usługi inne:
o Mapy Google


Usługi świadczone przez podmioty trzecie są poza kontrolą Administratora. Podmioty te
mogą w każdej chwili zmienić swoje warunki świadczenia usług, polityki prywatności, cel
przetwarzania danych oraz sposów wykorzystywania plików cookie.


§8 Rodzaje gromadzonych danych


Serwis gromadzi dane o Użytkownikach. Cześć danych jest gromadzona automatycznie i
anonimowo, a część danych to dane osobowe podane dobrowolnie przez Użytkowników w
trakcie zapisywania się do poszczególnych usług oferowanych przez Serwis.


Anonimowe dane gromadzone automatycznie:


• Adres IP
• Typ przeglądarki
• Rozdzielczość ekranu
• Przybliżona lokalizacja
• Otwierane podstrony serwisu
• Czas spędzony na odpowiedniej podstronie serwisu
• Rodzaj systemu operacyjnego
• Adres poprzedniej podstrony
• Adres strony odsyłającej
• Język przeglądarki
• Prędkość łącza internetowego
• Dostawca usług internetowych


Dane gromadzone podczas rejestracji:


• Imię / nazwisko / pseudonim
• Login• Adres e-mail
• Data urodzenia / wiek
• Numer telefonu
• Adres IP (zbierane automatycznie)


Dane gromadzone podczas zapisu do usługi Newsletter


• Imię / nazwisko / pseudonim
• Adres e-mail
• Adres zamieszkania
• Adres IP (zbierane automatycznie)


Dane gromadzone podczas dodawania komentarza


• Imię i nazwisko / pseudonim
• Adres e-mail
• Adres www
• Adres IP (zbierane automatycznie)


Część danych (bez danych identyfikujących) może być przechowywana w plikach cookies.
Cześć danych (bez danych identyfikujących) może być przekazywana do dostawcy usług
statystycznych.


§9 Dostęp do danych osobowych przez
podmioty trzecie


Co do zasady jedynym odbiorcą danych osobowych podawanych przez Użytkowników jest
Administrator. Dane gromadzone w ramach świadczonych usług nie są przekazywane ani
odsprzedawane podmiotom trzecim.


Dostęp do danych (najczęściej na podstawie Umowy powierzenia przetwarzania danych)
mogą posiadać podmioty, odpowiedzialne za utrzymania infrastruktury i usług
niezbędnych do prowadzenia serwisu tj.:


• Firmy hostingowe, świadczące usługi hostingu lub usług pokrewnych dla
Administratora
• Firmy, za pośrednictwem których świadczona jest usługa Newslettera


Powierzenie przetwarzania danych osobowych - Newsletter


Administrator w celu świadczenia usługi Newsletter, korzysta z usług podmiotu trzeciego
- serwisu MailChimp, . Dane wprowadzone w formularzu zapisu do newslettera są
przekazywane, przechowywane i przetwarzane w serwisie zewnętrznym tego
usługodawcy.


Informujemy, że wskazany partner może modyfikować wskazaną politykę prywatności
bez zgody Administratora.

Powierzenie przetwarzania danych osobowych - Usługi Hostingu, VPS lub
Serwerów Dedykowanych


Administrator w celu prowadzenia serwisu korzysta z usług zewnętrznego dostawcy
hostingu, VPS lub Serwerów Dedykowanych - Shopify

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl